Dobar glas daleko se čuje

PREDAVAČICA: Elenmari Pletikos Olof

Cilj modula je osvijestiti elemente glasa i izgovora koje govornik odašilje i time stvara sliku o sebi. Glas ima oslonac u tijelu: u držanju tijela, trbuhu, prsnom košu, grlu, ustima. Na modulu će se demonstrirati izvođenje vježbe disanja, fonacije i artikulacije te objasniti učinak pojedinih vježba na jakost, ton i boju glasa te na dikciju u izgovoru. Prikazat će se koje su najčešće izgovorne mane, te objasniti izgovorne osobine po kojima se mogu prepoznati regionalna odstupanja od standardnoga izgovora na razini naglasaka, samoglasnika i suglasnika.

Nakon modula polaznici će moći:

  1. Prepoznati karakteristike svoga glasa, osvijestiti koje informacije o sebi odašilje glasom i izgovorom
  2. Primijeniti vježbe za glas i izgovor kojima postavlja i ugađa svoj glas i pojačava dikciju kako bi pridonio sigurnosti i uvjerljivosti svoje izvedbe
  3. Prepoznati ako se pojave poteškoće s glasom ili izgovorom, zaštiti svoj glas te znati kome se obratiti ako poteškoće postanu prepreka u komunikaciji